نسیم خاک مصلی و آب رکن آباد
عبیدزاکانی
https://www.sherfarsi.ir/obeyd/نسیم-خاک-مصلی-و-آب-رکن-آباد

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5500 تومان)

 1. نسیم خاک مصلی و آب رکن آباد

  غریب را وطن خویش میبرد از یاد

 2. زهی خجسته مقامی و جانفزا ملکی

  که باد خطه عالیش تا ابد آباد

 3. بهر طرف که روی نغمه میکند بلبل

  بهر چمن که رسی جلوه میکند شمشاد

 4. بهر که درنگری شاهدیست چون شیرین

  بهر که برگذری عاشقیست چون فرهاد

 5. در این دیار دلم شهر بند دلداریست

  که جان به طلعت او خرمست و خاطر شاد

 6. سرم هوای وطن میپزد ولیک دلم

  ز بند زلف سیاهش نمیشود آزاد

 7. ز جور سنبل کافر مزاج او افغان

  ز دست نرگس جادو فریب او فریاد

 8. غنیمتست غنیمت شمار فرصت عیش

  که تن ضعیف نهاد است و عمر بی بنیاد

 9. بگیر دامن یاری و هرچه خواهی کن

  بنوش باده صافی و هرچه بادا باد

 10. به سوی باد و نی میل کن که میگویند

  جهان بر آب نهاده است و آدمی بر باد

 11. خوشست ناز و نعیم جهان ولی چو عبید

  غلام همت آنم که دل بر او ننهاد

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (5500 تومان)