مرا قرض هست و دگر هیچ نیست
عبیدزاکانی

 1. مرا قرض هست و دگر هیچ نیست

  فراوان مرا خرج و زر هیچ نیست

 2. جهان گو همه عیش و عشرت بگیر

  مرا زین حکایت خبر هیچ نیست

 3. هنر خود ندانم و گر نیز هست

  چو طالع نباشد هنر هیچ نیست

 4. عنان ارادت چو از دست رفت

  غم و فکر برگ و دگر هیچ نیست

 5. به درگاه او التجا کن عبید

  که این رفتن در به در هیچ نیست