شرم دار ایدل از این دهر رهائی تا چند
عبیدزاکانی

 1. شرم دار ایدل از این دهر رهائی تا چند

  بیخودی تا به کی و بیهده رائی تا چند

 2. نیست کار تو به سامان و کیائی به نوا

  غره گشتن به چنین کار و کیائی تا چند

 3. با چنین مال و بقائی و متاعی که تراست

  لاف قارونی و دعوی خدائی تا چند

 4. تن مقیم حرم و دل به خرابات مغان

  کرده زنهار نهان زیر عبائی تا چند

 5. دنیی و آخرتت هر دو هوس میدارد

  یک جهت باش چو مردان دو هوائی تا چند

 6. ضامن نفس گر اینست بدین راضی شو

  غم درویشی و بی برگ و نوائی تا چند

 7. از در رحمت حق جوی گشایش چو عبید

  بر در بسته مخلوق گدائی تا چند