دلداده را ز تیر ملامت گزند نیست
عبیدزاکانی
https://www.sherfarsi.ir/obeyd/دلداده-را-ز-تیر-ملامت-گزند-نیست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2500 تومان)

 1. دلداده را ز تیر ملامت گزند نیست

  دیوانه را طریقه عاقل پسند نیست

 2. از درد ما چه فکر وز احوال ما چه باک

  آنرا که دل مقید و پا در کمند نیست

 3. فرهاد را که با دل شیرین تعلقست

  رغبت به نوشدارو و حاجت به قند نیست

 4. هرجا که آتش غم دلدار شعله زد

  جان برفشان به ذوق که جای سپند نیست

 5. بس کن عبید با دل شوریده داوری

  بیچاره را نصیحت ما سودمند نیست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2500 تومان)