حال خود بس تباه می بینم
عبیدزاکانی

 1. حال خود بس تباه می بینم

  نامه دل سیاه می بینم

 2. یوسف روح را ز شومی نفس

  مانده در قعر چاه می بینم

 3. خط طومار عمر می خوانم

  همه واحسرتاه می بینم

 4. در دل بی قرار می نگرم

  ناله و سوز و آه می بینم

 5. ره دراز است و دور من خود را

  همه بی زاد راه می بینم

 6. پایمردی که دست او گیرد

  محض لطف اله می بینم

 7. عذر خواه عبید بی چاره

  کرم پادشاه می بینم