ترک سر مستم که ساغر میگرفت
عبیدزاکانی

 1. ترک سر مستم که ساغر میگرفت

  عالمی در شور و در شر میگرفت

 2. عکس خورشید جمالش در جهان

  شعله میزد هفت کشور میگرفت

 3. چون صبا بر چین زلفش میگذشت

  بوستان در مشگ و عنبر میگرفت

 4. هر دمی از آه دود آسای من

  آتشی در عود و مجمر میگرفت

 5. بوسه ای زو دل طلب میکرد لیک

  این سخن با او کجا در میگرفت

 6. قصه دردش عبید از سوز دل

  هر زمان میگفت و از سر میگرفت