بیش از این برگ فراق رخ جانانم نیست
عبیدزاکانی
https://www.sherfarsi.ir/obeyd/بیش-از-این-برگ-فراق-رخ-جانانم-نیست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)

 1. بیش از این برگ فراق رخ جانانم نیست

  بیش از این قوت سرپنجه هجرانم نیست

 2. کرده ام عزم سفر بو که مسیر گردد

  میکنم فکر و جز این چاره و درمانم نیست

 3. روی در کعبه جان کرده به سر می پویم

  غمی از بادیه و خار مغیلانم نیست

 4. سیل گو راه در او بند به خوناب سرشک

  غرق طوفان شده اندیشه بارانم نیست

 5. سر اگر میرود از دست بهل تا برود

  سر سودای سر بی سر و سامانم نیست

 6. حسرت دیدن یاران جگرم سوخت عبید

  بیش از این طاقت نادیدن یارانم نیست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)