ای خط و خال خوشت مایه سودای ما
عبیدزاکانی
https://www.sherfarsi.ir/obeyd/ای-خط-و-خال-خوشت-مایه-سودای-ما

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (3500 تومان)

 1. ای خط و خال خوشت مایه سودای ما

  ای نفسی وصل تو اصل تمنای ما

 2. چونکه قدم مینهد شوق تو در ملک جان

  صبر برون میجهد از دل شیدای ما

 3. چتر همایون عشق سایه چو بر ما فکند

  راه خرابات پرس گر طلبی جای ما

 4. از رخ زیبای تو قبله گه عام را

  کعبه دیگر نباد دلبر ترسای ما

 5. مردم لولی وشیم ما که وسجده کدام

  رای هزیمت گرفت عقل سبک رای ما

 6. صوفی افسرده را زحمت ما گو مده

  رو تو و محراب زهد ما و چلیپای ما

 7. رطل گرانرا ز دست تا ننهی ای عبید

  زانکه روان میبرد عمر سبک پای ما

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (3500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را به واتساپ (09333682367) ارسال نمایید. (3500 تومان)