از حد گذشت درد و به درمان نمیرسیم
عبیدزاکانی

 1. از حد گذشت درد و به درمان نمیرسیم

  بر لب رسید جان و به جانان نمیرسیم

 2. گر رهروان به کعبه مقصود میرسند

  ما جز به خارهای مغیلان نمیرسیم

 3. آنانکه راه عشق سپردند پیش از این

  شبگیر کرده اند به ایشان نمیرسیم

 4. ایشان مقیم در حرم وصل مانده اند

  ما سعی میکنیم و به دربان نمیرسیم

 5. بوئی ز عود می شنود جان ما ولی

  در کنه کار مجمره گردان نمیرسیم

 6. چون صبح در صفا نفس صدق میزنیم

  لیکن به آفتاب درخشان نمیرسیم

 7. در مسکنت چو پیرو سلمان نمیشویم

  در سلطنت به جاه سلیمان نمیرسیم

 8. همچون عبید واله و حیران بمانده ایم

  در سر کارخانه یزدان نمیرسیم