پادشاهی اسکندر به جای پدر
نظامی
https://www.sherfarsi.ir/nezami/پادشاهی-اسکندر-به-جای-پدر

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (29500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (29500 تومان)

 1. بیا ساقی از خود رهائیم ده

  ز رخشنده می روشنائیم ده

 2. میی کو ز محنت رهائی دهد

  به آزردگان مومیائی دهد

 3. ***

 4. ***

 5. ***

 6. سخن سنجی آمد ترازو به دست

  درست زر اندود را می شکست

 7. تصرف در آن سکه بگذاشتم

  کزان سیم در زر خبر داشتم

 8. گر انگشت من حرف گیری کند

  ندانم کسی کو دبیری کند

 9. ولی تا قوی دست شد پشت من

  نشد حرف گیر کس انگشت من

 10. نبینم به بدخواهی اندر کسی

  که من نیز بدخواه دارم بسی

 11. ره من همه زهر نوشیدنست

  هنر جستم و عیب پوشیدنست

 12. بدان ره که خود را نمودم نخست

  قدم داشتم تابه آخر درست

 13. دباغت چنان دادم این چرم را

  که برتابد آسیب و آزرم را

 14. چنان خواهم از پاک پروردگار

  کزین ره نگردم سرانجام کار

 15. ***

 16. گزارای نقش گزارش پذیر

  که نقش از گزارش ندارد گزیر

 17. چنین نقش بندد که چون شاه روم

  به ملک جهان نقش برزد به موم

 18. ولایت ز عدلش پر آوازه گشت

  بدو تاج و تخت پدر تازه گشت

 19. همان رسمها کز پدر دیده بود

  نمود آنچه رایش پسندیده بود

 20. همان عهد دیرینه برجای داشت

  علمهای پیشینه بر پای داشت

 21. به دارا همان گنج زر می سپرد

  بران عهد پیشینه پی می فشرد

 22. ز فرمانبران ملک فیلقوس

  نشد کس در آن شغل با وی شموش

 23. که بود از پدر دوست انگیزتر

  به دشمن کشی تیغ او تیزتر

 24. چنان شد که با زور بازوی او

  نچربید کس در ترازوی او

 25. چو در زور پیچیدی اندام را

  گره برزدی گوش ضرغام را

 26. کباده ز چرخه کمان ساختی

  بهر گشتنی تیری انداختی

 27. به نخجیر گه شیری کردی شکار

  ز گور و گوزنش نرفتی شمار

 28. ربود از دلیران تواناتری

  سر زیرکان شد به داناتری

 29. چو خطش قلم راند بر آفتاب

  یکی جدول انگیخت از مشک ناب

 30. فلک زان خط جدول انگیخته

  سواد حبش را ورق ریخته

 31. حساب جهانگیری آورد پیش

  جهان را زبون دید در دست خویش

 32. همش هوش دل بود و هم زوردست

  بدین هر دو بر تخت شاید نشست

 33. به هر کاری کو جست نام آوری

  در آن کار دادش فلک یاوری

 34. همه روم از آن سرو نوخاسته

  به ریحان سرسبزی آراسته

 35. ازو بسته نقشی به هر خانه ای

  رسیده به هر کشور افسانه ای

 36. گهی راز با انجمن می نهاد

  گه از راز انجم گره می گشاد

 37. به انبوه می با جوانان گرفت

  به خلوت پی کار دانان گرفت

 38. نه آن کرد با مردم از مردمی

  که آید در اندیشه آدمی

 39. به آزردن کس نیاورد رای

  برون از خط عدل ننهاد پای

 40. به بازارگانان رها کرد باج

  نجست از مقیمان شهری خراج

 41. ز دیوان دهقان قلم برگرفت

  به بی مایگان هم درم درگرفت

 42. عمارت همی کرد و زر می فشاند

  همه خار می کند و گل می نشاند

 43. به هر ناحیت نام داغش کشید

  به مصر و حبس بوی باغش کشید

 44. گشاده دو دستش چو روشن درخش

  یکی تیغ زن شد یکی تاج بخش

 45. ترازو خود آن به که دارد دو سر

  یکی جای آهن یکی جای زر

 46. هر آن کار اقبال را درخورست

  به آهن چو آهن به زر چون زرست

 47. چنان دادگر شد که هر مرز و بوم

  زدی داستان کای خوشا مرز روم

 48. ارسطو که دستور درگاه بود

  به هر نیک و بد محرم شاه بود

 49. سکندر به تدبیر دانا وزیر

  به کم روزگاری شد آفاق گیر

 50. وزیری چنین شهریاری چنان

  جهان چون نگیرد قراری چنان

 51. همه کار شاهان گیتی نکوه

  ز رای وزیران پذیرد شکوه

 52. ملک شاه و محمود و نوشیروان

  که بردند گوی از همه خسروان

 53. پذیرای پند وزیران شدند

  که از جمله دور گیران شدند

 54. شه ما که بدخواه را کرد خرد

  برای وزیر از جهان گوی برد

 55. مرا و تو را گه شود پای سست

  تن شاه باید که ماند درست

 56. مبادا که شه را رسد پای لغز

  که گردد سر ملک شوریده مغز

 57. چو باشد کند چشم بد بازیی

  کند دیو بافتنه دم سازیی

 58. جهان دادخواهست و شه دادگیر

  ز داور نباشد جهان را گزیر

 59. جهان را به صاحب جهان نور باد

  وزین داوری چشم بد دور باد

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (29500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (29500 تومان)