نعت اول
نظامی

 1. شمسه نه مسند هفت اختران

  ختم رسل خاتم پیغمبران

 2. احمد مرسل که خرد خاک اوست

  هر دو جهان بسته فتراک اوست

 3. تازه ترین سنبل صحرای ناز

  خاصه ترین گوهر دریای راز

 4. سنبل او سنبله روز تاب

  گوهر او لعل گر آفتاب

 5. خنده خوش زان نزدی شکرش

  تا نبرد آب صدف گوهرش

 6. گوهر او چون دل سنگی نخست

  سنگ چرا گوهر او را شکست

 7. کرد جدا سنگ ملامت گرش

  گوهری از رهگذر گوهرش

 8. یافت فراخی گهر از درج تنگ

  نیست عجب زادن گوهر ز سنگ

 9. آری از آنجا که دل سنگ بود

  خشکی سوداش در آهنگ بود

 10. کی شدی این سنگ مفرح گزای

  گر نشدی درشکن و لعل سای

 11. سیم دیت بود مگر سنگ را

  کامد و خست آن دهن تنگ را

 12. هر گهری کز دهن سنگ خاست

  با لبش از جمله دندان بهاست

 13. گوهر سنگین که زمین کان اوست

  کی دیت گوهر دندان اوست

 14. فتح بدندان دیتش جان کنان

  از بن دندان شده دندان کنان

 15. چون دهن از سنگ بخونابه شست

  نام کرم کرد بخود بر درست

 16. از بن دندان سر دندان گرفت

  داد بشکرانه کم آن گرفت

 17. زارزوی داشته دندان گذاشت

  کز دو جهان هیچ بدندان نداشت

 18. در صف ناورد گه لشکرش

  دست علم بود و زبان خنجرش

 19. خنجر او ساخته دندان نثار

  خوش نبود خنجر دندانه دار

 20. اینهمه چه؟ تا کرمش بنگرند

  خار نهند از گل او برخورند

 21. باغ پر از گل سخن خار چیست

  رشته پر از مهره دم مار چیست

 22. با دم طاوس کم زاغ گیر

  با دم بلبل طرف باغ گیر

 23. طبع نظامی که بدو چونگلست

  بر گل او نغز نوا بلبلست

 • اختران

  اختر
  سیاره، ستاره
  ستاره بخت و اقبال، فال، طالع
 • شمسه

  شمسه
  شمسه
  شمسه مسجد جامع یزد
  نارنج
  لیمو
  هر تصویر مدور و منقش
  قرص منقش و زراندودی که در مساجد و بالای عماری و کنگره ها و جز آن نصب کنند.
  مدور
 • مسند

  مَسنَد
  تکیه گاه
  بالش بزرگ
  مقام، مرتبه
  فرشی گرانبها که بالای اطاق می افکندند و بزرگان بر آن جلوس می کردند.
 • رسل

  رُسُل
  جمع رسول، پیامبران
 • فتراک

  فِتراک
  ترک بند، تسمه و دوالی که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزی را به ترک می بندند.
 • سنبل

  سنبل
  سنبل
  گیاهی است از تیره ٔ سوسنی ها جزو تک لپه ای ها با جام و کاسه ٔ رنگین و دارای گلهای بنفش خوشه ای است و چون زود گل میدهد و گلش زیبا و خوشرنگ و خوش بو است مورد توجه است و جزو گیاهان زینتی است
  خوشه
  مجازاْ به معنی زلف
 • لعل

  لعل
  سنگ لعل
  از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ
 • درج

  دُرج
  صندوقچه ، جعبه ای کوچک برای نگهداری جواهر و زینت آلات و عطرها.
 • سوداش

  سودا
  نام خلطی از اخلاط چهارگانه و به طور مجازی به معنی شیدایی و دیوانگی است چرا که بر طبق طب سنتی، چنانچه مقدار سودا از حد بگذرد، جنون پدید می‌آید.
  خیال خام، خیال باطل
  سیاه
  داد و ستد، معامله، خرید و فروش
 • خست

  خستن
  مجروح کردن، بیمار کردن
  خراشیدن، دریدن، شکافتن، شکستن
  آزردن
 • کان

  کان
  معدن، جایی که از آن فلزات و شبه فلزات استخراج کنند
 • بن

  بُن
  ریشه، بنیاد
  پایان، آخر
 • بلبل

  عندلیب
  هزاردستان
  بلبل
  مرغ چمن
  مرغ سحر
  هزار
  بلبل
  پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
 • زاغ

  زاغ
  غراب
  زاغ
  کلاغ سیاه
 • دم

  دم
  نفس
  گرما
  آه
  لحظه، هنگام
 • نوا

  نوا
  نغمه، سرود، آواز، نام دستگاهی در موسیقی
  مال، دارایی، سود، بهره
  گرو، گروگان