اجرام کواکب
نظامی
https://www.sherfarsi.ir/nezami/اجرام-کواکب

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2000 تومان)

 1. دگر ره گفت کاجرام کواکب

  ندانم بر چه مرکوبند راکب

 2. شنیدستم که هر کوکب جهانیست

  جداگانه زمین و آسمانیست

 3. جوابش داد کاین ما هم شنیدیم

  درستی را بدان قایم ندیدیم

 4. چو وا جستیم از آن صورت که حالست

  رصد بنمود کاین معنی محالست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (2000 تومان)