گل یخ
نادرپور
https://www.sherfarsi.ir/naderpour/گل-یخ

 1. گل و بوته های آتش همه رنگ خون گرفته

 2. شب پر ستاره ی من عطش جنون گرفته

 3. بگذار تا ببرم رگ دردمند خود را

 4. که در او بهار مرده ست و خزان سکوت گرفته

 5. تن من درخت تر بود و پر از شکوفه ی خون

 6. تب تند عشق سوزاند و تکاند برگ و بارش

 7. عطشی شکفت در او که مکید سبزی اش را

 8. ز شرار بادها سوخت شکوفه ی بهارش

 9. چه کنم بهار مرده ست و دمیده سوز سرما

 10. گل یخ چو شبنم صبح چکیده بر تن من

 11. تو بیا تو ای که چون جام شراب می درخشی

 12. تو بسوز ای تب ظهر بهار خرمن من