چراغی در شب دریا
نادرپور

 1. باری به دوش داشتی از دور دست ها

 2. باری پر از غرور و درستی

 3. باری که دسترنج کمال و کلام بود

 4. تصویری می کشیدی بر پرده ی سپید

 5. تصویری از همیشه و هرگز

 6. تصویر ناتمام تو نقش تمام بود

 7. افسانه می سرودی با لفظ ناشناس

 8. لفظی نقابدار معانی

 9. بدرود در کلام تو عین سلام بود

 10. در لحظه ی هجوم جوانی

 11. زخمی به سینه یافتی از هجر آفتاب

 12. زخمی که لطمه هاش پس از التیام بود

 13. شب را همیشه دشمن خود می شناختی

 14. اما به نیروز میانسالی

 15. مغز تو را ستاره مسخر کرد

 16. این انتقام شب بود این انتقام بود

 17. آه ای برادر ای به سفر رفته

 18. گویی ترا ز بندر پنهان صدا زدند

 19. شاید که گمرهان شب دریا

 20. حاجت به نور سرخ چراغ تو داشتند

 21. آری چراغ قلب تو یاقوت فام بود