نیایش
نادرپور

 1. ای آفریدگار

 2. دیگر به سرد مهری خاکسترم مبین

 3. امشب صفای آبم و گرمای آتشم

 4. امشب به روی تست دو چشم نیاز من

 5. امشب به سوی تست دو دست نیایشم

 6. امشب ستاره ها همه در من چکیده اند

 7. سرب مذاب پر شده در کاسه ی سرم

 8. هر قطره ای ز خون تنم شعله می کشد

 9. من آتش روانم من آتش ترم

 10. امشب به پارسایی خود دل نهاده ام

 11. ای آفتاب وسوسه در من غروب کن

 12. آن رودخانه ام که تهی مانده ام ز آب

 13. آه ای شب بزرگ تو در من رسوب کن

 14. زین پیش اگر به کفر گشودم زبان خویش

 15. زین پس برآن سرم که بشویم لب از گناه

 16. ای آفریدگار

 17. در چاه شب به سوی تو امید بسته ام

 18. تا بشنوی صدای مرا از درون چاه

 19. هر چند پیش چشم تو کوچک ترم ز مور

 20. بر من بزرگواری پیغمبران ببخش

 21. جز غم هر آنچه را که به من وام داده ای

 22. بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش

 23. نام تو بر نگین دلم نقش بسته است

 24. این خاتم وجود من ارزانی تو باد

 25. دانم اگر چه پیشکشی سخت بی بهاست

 26. شعرم به پاس لطف تو قربانی تو باد