نگاه
نادرپور

  1. بر شیشه عنکبوت درشت شکستگی

  2. تاری تنیده بود

  3. الماس چشم های تو بر شیشه خط کشید

  4. وان شیشه در سکوت درختان شکست و ریخت

  5. چشم تو مانده و ماه

  6. وین هر دو دوختند به چشمان من نگاه