شام بازپسین
نادرپور
https://www.sherfarsi.ir/naderpour/شام-بازپسین-دوم

 1. باد از کرانه های شب ناشناخته

 2. بوی تن برشته ی مردان را

 3. بر سفره ی گشاده ی ما می ریخت

 4. ما جام های خود را بر هم نواختیم

 5. اما سبوی ایمان درما شکسته بود

 6. ما هیچ یک به چهره ی هم ننگریستیم

 7. ما لقمه های خونین در کام داشتیم

 8. هر لقمه بغض گریه ی ما بود

 9. کز ضربه های خنده ی بیگاه می شکست

 10. ما در طنین خنده ی خود می گریستیم

 11. ما در شبی که بوسه خیانت بود

 12. سیمای مهربان و سرسبز دوست را

 13. در هاله ی سپید نبوت

 14. با آن زبان سرخ تر از شعله سوختیم

 15. ما عشق را به بوسه ی نفرت فروختیم

 16. ما یار را که نعره ی حق می زد

 17. در پای داردوزخی دشمن

 18. با سنگ بی تمیزی آزردیم

 19. ما بایزید را به یزیدی گماشتیم

 20. ما پارساتر از همه ناپاکان

 21. ناخن به خون دوست فروبردیم

 22. ما کرسی بلند تفکر را

 23. مانند نه سپهر معلق

 24. در زیر پای لنگ تملق گذاشتیم

 25. ما برج ها ز جمجمه ها برفراشتیم

 26. ما فتحنامه ها به کفن ها نگاشتیم

 27. ما کوردیدگان

 28. در جستجوی جوهر دانایی

 29. انگشت های کورتر از دل را

 30. بر واژه ها و خط ها لغزاندیم

 31. چندان که نام هفت خطان زمانه را

 32. برجسته تر ز خال بتان خواندیم

 33. ما خشت ها بر آب زدیم آری

 34. ما سنگ ها به اینه افکندیم

 35. ما گور دختران فضیلت را

 36. مانند تازیان بیابانگرد

 37. در شوره زار جهل و جنون کندیم

 38. ما لاشه های خود را بر دوش داشتیم

 39. ما دانه های اشک و عرق را

 40. در کشتزار خوف و خجالت

 41. می کاشتیم و می درویدیم

 42. ما روح را به خدمت تن می گماشتیم

 43. ما در قمارخانه ی تاریخ

 44. میراث نسل های کهن را

 45. چون ننگ و نام باخته بودیم

 46. ما لذت اسیر شدن را

 47. در دام اقتضای زمانه

 48. چون طعم می شناخته بودیم

 49. در آسمان طلایه ی صبحی عیان نبود

 50. زخم عمیق خنجر خورشید

 51. چون یادگار کهنه ای از سالیان دور

 52. دل های سرد ما را می سوزاند

 53. باران گیاه عافیت ما را

 54. با ریزش مدامش می پوساند

 55. ما ریزه خوار خوان زمین بودیم

 56. ما پاره های پیکر یاران را

 57. در کاسه های خون زده بودیم

 58. ما در شب سیاه یهودایی

 59. مهمان شام بازپسین بودیم