سفید و سیاه
نادرپور

 1. ای شما پرندگان دور

 2. سالیان سبز

 3. سالیان کودکی

 4. سالیان سبزی ضمیر و سبزی زمین

 5. روزگار خردسالی من و جهان

 6. سالیان خاکبازی من و نسیم

 7. تیله بازی من و ستارگان

 8. تاب خوردن من و درخت با طناب و نور

 9. ای پرندگان جاودانه در عبور

 10. سالیان سبز سالیان کودکی

 11. سالیان قصه های ناشنیده ای که دایه گفت

 12. قصه های دیو قصه های حور

 13. سالیان شیر و خط و سالیان طاق و جفت

 14. سالیان گوجه های کال و تخمه های شور

 15. سالیان خشم و سالیان مهر

 16. سالیان ابر و سالیان آفتاب

 17. سالیان گل میان دفتر سفید

 18. پر میان صفحه ی کتاب

 19. سالیان همزبانی قلم

 20. با مداد سوسمار اصل

 21. سالیان جامه های کازرونی چهار فصل

 22. چهره های ساده ی عروسکی

 23. سالیان سبز

 24. سالیان کودکی

 25. سالیان رفتن علی کنار حوض

 26. طوطی رضا

 27. آش سرد شد

 28. سار از درخت پر کشید

 29. سالیان فتح رستم و شکست اشکبوس

 30. جنگ موش و گربه ی عبید

 31. بوی جوی مولیان رودکی

 32. سالیان صبح خیزی بزرگمهر

 33. کامرانی برادران برمکی

 34. سالیان سبز

 35. سالیان کودکی

 36. سالیان باغ بی درخت مدرسه

 37. ترکه های تازه ی انار

 38. دست های کوچک کبود

 39. سالیان خنده و سلام و بازی و سرود

 40. سالیان آن کلاس درس

 41. آن دژ گشاده بر طلایه ی افق

 42. آن در گشوده بر سپیده ی بهشت

 43. سالیان آن یگانه تخته ی سیاه

 44. با گچ سفید سرنوشت

 45. سالیان خامی خیال

 46. سالیان پاکی سرشت

 47. ای شمار پرندگان دور

 48. سالیان بی نشان کودکی

 49. سالیان مهربانی خدا

 50. من کجا شما کجا

 51. من دگر نه آن کسم که پیش چشم اوستاد

 52. بر جبین تخته ی سیاه داغ واژه ی سفید می نهاد

 53. حالیا منم که در حضور سرنوشت

 54. با سر سفید شرمم اید از سیاهی سرشت

 55. می هراسم از سوال و می گریزم از نگاه

 56. با لب خموش می رسم به انتهای راه

 57. آری ای پرندگان سالیان دور

 58. ای ستارگان آسمان صبحگاه

 59. بنگرید این منم

 60. بر ضمیر لوحه ای سفید

 61. نقش نقطه ای سیاه