سفرکرده
نادرپور
https://www.sherfarsi.ir/naderpour/سفرکرده

 1. دیگر در انتظار که باشم

 2. زیرا مرا هوای کسی نیست

 3. روزی گرم هزار هوس بود

 4. امروز دیگرم هوسی نیست

 5. زندان من که زندگیم بود

 6. دیوارهای سخت و سیه داشت

 7. جان مرا به خیره تبه کرد

 8. عمر مرا به هرزه تبه داشت

 9. در من سرود گمشده ای بود

 10. کان را کسی نخواند و نپرداخت

 11. هرگز مرا چنان که منستم

 12. یک آفریده زین همه نشناخت

 13. بس درد داشتم که بگویم

 14. اما دلم نگفت و نهان کرد

 15. بیهوده بود هر چه سرودم

 16. با این سروده ها چه توان کرد

 17. دردا که کس نگفت و نپرسید

 18. کاخر چه بود و چیست گناهم

 19. گر سرنوشت من همه این بود

 20. نفرین به سرنوشت سیاهم

 21. ای مرگ ای سپیده دم دور

 22. براین شب سیاه فروتاب

 23. تنها در انتظار تو هستم

 24. بشتاب ای نیامده بشتاب