تهران و من
نادرپور

 1. هر صبح چون زبان تر و خشک برگ ها

 2. از نیش ناگهانی زنبور آفتاب

 3. آماس می کند

 4. تهران چو کرم پیر

 5. در پیله ای تنیده ز ابریشم غبار

 6. دار می شود

 7. دردی نهفته در دلش احساس می کند

 8. هر ظهر چون زبان تب آلود برگ ها

 9. طعم شراب تلخ و گس آفتاب را

 10. احساس می کند

 11. من همچو کرم پیر

 12. در پیله ای تنیده ز ابریشم خیال

 13. از هوش می روم

 14. شعری نگفته در دلم آماس می کند