از من تا خورشید
نادرپور

 1. شفق تنوره کشید

 2. و دست وحشی باد

 3. دریچه ها را مانند سنج بر هم کوفت

 4. و من نگاه به سوی درخت ها کردم

 5. در استخوان های لخت سینه شان خورشید

 6. بزرگ و خونین می کوفت می تپید هنوز

 7. و این تپیدن در ذزه های ریز هوا

 8. و در میان رگ سرخ سیم های مسین

 9. و در تنفس و در نبض و در شقیقه ی من

 10. طنین طبل سیاهان داشت

 11. دیدم میان خورشید

 12. این قلب آتشین و بزرگ درخت ها

 13. و قلب کوچک و گرم من ارتباطی هست

 14. دیدم میان نبض من و ذره های ریز هوا

 15. و سیم ها

 16. که ریل صداها و نورها هستند

 17. و تیک تک ساعت دیواری

 18. پیوند ناشناخته ای هست

 19. دیدم از آفتاب جدا نیستم

 20. از آب و از درخت و زمین هم

 21. از پشت پنجره مردی گذشت

 22. پاهای او

 23. با قلب و نبض من سفر آغاز کرده بود

 24. او در قلب من تنفس می کرد

 25. او با نبض من قدم برمی داشت

 26. اما دلش

 27. همراه و همصدای دل خورشید

 28. در استخوان سینه ی لخت درخت ها

 29. می کوفت می تپید

 30. غروب سایه دواند

 31. نگاهم از صف دور درخت ها برگشت

 32. و سوی اینه آمد

 33. صدای قلب من ایینه را ز هم ترکاند