آهوانه
نادرپور

  1. آی تبار مردمی من

  2. از نسل آهوان گرسنه ست

  3. نسلی که اندرون تهیاز طعام را

  4. با چشم سیر پاسخ می گوید

  5. وین وصلت گرسنگی و سیری

  6. در دیده ی

  7. گرسنه دلان آهوست

  8. در چشم سیر آهو زیبایی