راز عشق
محمد مفیدی‌فر
https://www.sherfarsi.ir/mofid/راز-عشق

شعری عارفانه

 1. من سبکبار عشق سنگینم

  خاکسارم به عشق رنگینم

 2. می دهد راز عشق تسکینم

  گل ز گلزار عشق می چینم

 3. رحمت حق که گشته تقسیمم

  چونکه اسلام هست آئینم

 4. لایق آفرین و تحسینم

  پیش ارباب عشق گل چینم

 5. می رسد لطف دوست تقدیمم

  با خردمند خوب بنشینم

 6. حافظ هل اتی و یاسینم

  بهترین دین حق بود دینم

 7. سالها مستحق تمرینم

  تا دهم امتحان به آئینم

 8. حمد لله همیشه خوش بینم

  سربلندم که سر به پایینم

 9. با چنین زندگی شیرینم

  من نگویم حقیر و مسکینم

 10. من که شادم بسی نه غمگینم

  خوش ترین زندگی که می بینم

 11. زفره باشد دیار دیرینم

  اصفهان هم بپاست بالینم

 12. من مفیدم به لطف حق اینم

  زفره گیرند جشن ترحیمم

راز عشق