شعرفارسی

قسمت نهم رباعیات خیام: شعرهای با قافیه ه
خیام

قسمت نهم رباعیات خیام: شعرهای با قافیه ه

 1. از هر چه بجز می است کوتاهی به

  می هم ز کف بتان خرگاهی به

 2. مستی و قلندری و گمراهی به

  یک جرعه می ز ماه تا ماهی به

 3. بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

  بلبل ز جمال گل طربناک شده

 4. در سایه گل نشین که بسیار این گل

  در خاک فرو ریزد و ما خاک شده

 5. تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

  وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 6. پرکن قدح باده که معلومم نیست

  کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

 7. یک جرعه می کهن ز ملکی نو به

  وز هرچه نه می طریق بیرون شو به

 8. در دست به از تخت فریدون صد بار

  خشت سر خم ز ملک کیخسرو به

کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم