بخش نخست رباعیات خیام: قافیه از الف تا ب
خیام
https://www.sherfarsi.ir/khayyam/قافیه-الف-ب

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (9500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (9500 تومان)

 1. برخیز و بیا بتا برای دل ما

  حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

 2. یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

  زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما

 3. چون عهده نمی شود کسی فردا را

  حالی خوش کن تو این دل شیدا را

 4. می نوش بماهتاب ای ماه که ماه

  بسیار بتابد و نیابد ما را

 5. قرآن که مهین کلام خوانند آن را

  گه گاه نه بر دوام خوانند آن را

 6. بر گرد پیاله آیتی هست مقیم

  کاندر همه جا مدام خوانند آن را

 7. گر می نخوری طعنه مزن مستانرا

  بنیاد مکن تو حیله و دستانرا

 8. تو غره بدان مشو که می مینخوری

  صد لقمه خوری که می غلام ست آنرا

 9. هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا

  چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا

 10. معلوم نشد که در طربخانه خاک

  نقاش ازل بهر چه آراست مرا

 11. مائیم و می و مطرب و این کنج خراب

  جان و دل و جام و جامه در رهن شراب

 12. فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب

  آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (9500 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (9500 تومان)
بخش نخست رباعیات خیام: قافیه از الف تا ب