آن نازنین که عیسی دلها زبان اوست
خاقانی
https://www.sherfarsi.ir/khaghani/آن-نازنين-که-عيسي-دلها-زبان-اوست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)

 1. آن نازنین که عیسی دلها زبان اوست

  عود الصلیب من خط زنار سان اوست

 2. بس عقل عیسوی که ز مشکین صلیب او

  زنار بندد ارچه فلک طیلسان اوست

 3. هر دم لبش به خنده برآید مسیح نو

  مانا که مریمی دگر اندر دهان اوست

 4. فرسوده تر ز سوزن عیسی تن من است

  باریک تر ز رشته مریم لبان اوست

 5. آن لعل را به رشته مریم که درکشید

  از سوزن مسیح که شکل میان اوست

 6. گر بر دلم زبور بخوانند نشنود

  کانجیر مرغش از لب انجیل خوان اوست

 7. پیران کعبه لاف ز خاقانی آورند

  ترسای روم کیست که خاقانی آن اوست

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3500 تومان)

 • عود الصلیب

  عودالصلیب
  چوبی است از درخت خاص که ترسایان بدان صلیب سازند، و چون او را در گلوی اطفال آویزند به خواب نترسد، و صرع را بسیار مفید است
 • زنار

  زنار
  کُستی ؛ شالی که زردشتیان به کمر بندند.
  رشته ای که مسیحیان به وسیلة آن صلیب را به گردن آویزند
 • فلک

  فلک
  آسمان، سپهر، گردون
  فلکه ، چوبی که در وسط آن ریسمان کوتاهی بسته شده بود که پای مجرم را در آن می بستند و می زدند.
 • طیلسان

  طَیلَسان
  ردا، نوعی جامۀ کلاهدار گشاد، بلند، و شبیه شنل که خواص، مشایخ، یا زردشتیان بر دوش می‌انداختند
 • سوزن عیسی-سوزن مسیح

  سوزن عیسی
  وقتی که عیسی علیه السلام را به آسمان می بردند سوزنی همراه داشت . چون بفلک چهارم رسید ملائکه خواستند که بالاتر برند. امر شد که جستجو کنند تا علائق دنیا چه همراه دارد. چون دیدند سوزنی و کاسه ای شکسته داشت فرمان رسید که همانجا نگاهش دارند
 • رشته مریم

  رشته مریم
  رشته‌ی بسیار باریک؛ نخی که حضرت مریم می‌ریسید بسیار باریک بود به طوری که بدون دوتا کردن آن، امکان تافتنش نبود
 • لعل

  لعل
  از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ
 • کانجیر مرغش

  مرغ انجیر
  مرغ انجیرخوار
  پری شاهرخ
  پرنده‌ای کوچک و درخت‌زی است. جنس نرش دارای بال‌ها و انتهای دم سیاه و پرهای زینتی به‌رنگ زرد درخشان در قسمت سر، شکم و کناره‌های دم بوده و جنس ماده و نابالغ آن به‌رنگ سبز مایل به زرد با بال‌ها و دم پررنگ‌تر و سطح شکمی تقریباً خاکستری که تا حدی رگه‌رگه می‌باشد است