فاتح
کسرایی

 1. از تیغ آفتاب

 2. با دست و بادبادک و طفلی به روی بام

 3. میدان و ازدحام

 4. از زنده باد خلق به تندیس انقلاب

 5. تندیس انقلاب ربوده است در هوا

 6. نخهای بادبادک و آن طفل نامراد

 7. فریاد می کشد

 8. ای بادبادکم

 9. ای باد و زنده باد به هر لحظه بیشتر

 10. می گیرد اوج و موج ز پروازهای باد

 11. میدان تهی شده

 12. دیگر نشانهای ز هیاهوی روز نیست

 13. و آن طفل نامراد هم از بام رفته است

 14. اما به زیر چشم حسود ستارگان

 15. در پنجه های فاتح تندیس انقلاب

 16. دنبال بادبادک او تاب می خورد