شهادت شمع
کسرایی

  1. قطره قطره

  2. مردن

  3. و شب جمع را به سحر آوردن

  4. روشنانه زیستن

  5. خاموشانه مردن

  6. مردن با لبخند

  7. و پایان بخشیدن

  8. به دود تردیدی تاریخی

  9. بودن یا نبودن