یک دو سه
کسرایی

 1. یک قناری بر دست

 2. دو کبوتر بر بام

 3. و سه گنجشک به شاخ شمشاد

 4. هیچ پیوندیشان با هم نیست

 5. انفجار خطری

 6. همه مرغانی هستند رهایی جو بر بال هوا

 7. انفجار چه خطرهاست جهان می لرزد

 8. و تو تنها در خویش

 9. و شما تنها در خویش

 10. و شما تنها تنها در خویش

 11. و همه ما تنها