زایندگی
کسرایی

  1. هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز

  2. این آسمان غمزده غرق ستاره هاست