شعرفارسی

زایندگی
کسرایی

  1. هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز

  2. این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

کتاب فروشان - فروش کتاب های دست دوم