دیداری با آتش و عسل
کسرایی

 1. آذربایجان را می ماند

 2. سخت و صبور و سترگ

 3. کوه

 4. با برفی بر تارک

 5. با خورشیدی در انبان

 6. آذربایجان را می ماند

 7. آزاد آزادی ستان

 8. اما زندانی زمان

 9. آذربایجان را می ماند

 10. انبوهه خاطره و یادگار

 11. از شهید و زنده

 12. بندی و رها

 13. و پیدا و پنهان

 14. آری به تمامی آذربایجان می ماند

 15. این یک تن

 16. این روستامرد شیشه وان

 17. صفر

 18. این سومین باقر و ستارخان

 19. در قلب و چشم او

 20. همیشه سهمی برای ماست

 21. از آتش زردشت

 22. و عسل سبلان

 23. کنار نوخاستگان

 24. گلهای تشنه

 25. به گفتگو

 26. چه خوش نشسته بود

 27. این پیر تهمتن مهربان

 28. که هم صخره بود و

 29. هم سایبان

 30. پیرزن مراغه ای که با شاخ گلی

 31. راه دراز را به زیارت آمده بود

 32. شیرین می گفت

 33. باخین

 34. بیزیم قهرمان

 35. بیزیم قهرمان