خانگی
کسرایی

 1. استخوان هایی از سفره رنگارنگش

 2. که به سوی ما پرتاب شده

 3. باوفامان کرده است

 4. چاپلوسانه به دور و بر پاهای کسی می پوییم

 5. که اتو دار شلوار سفیدش هر روز

 6. برق دارد کفشش

 7. و به دستان پر انگشتری اوست مدام

 8. بافته شلاقی چرمین و دسته طلا

 9. خیز می گیریم که گاه و به او حمله کنان

 10. پارس بر می داریم

 11. ما ولی خشمش را هیچ نمی انگیزیم

 12. راست این است که ما خانگی او شده ایم

 13. لوس و شکلک ساز و دست آموز

 14. و در این خیل که در مطبخ او می لولند

 15. جان آزادی با خوی بیابانی نیست

 16. سگ رامی شده ایم

 17. گرگ هاری باید