تشییع جنازه
کسرایی

 1. آرام و پرشکوه و به ایین

 2. محموله می رود

 3. بر دوش عابران

 4. صف تنگ و تابدار

 5. همچون نوار تیره به بازوی شهر سرد

 6. خاموش و دردخوان

 7. ارباب عصر خویش

 8. فرتوت سالخورده به تابوت خفته است

 9. یک دیده هم به واقعه تر نیست

 10. اندوه این جسد

 11. در هیچ هیچ سینه و سر نیست

 12. محموله می رود

 13. در پیش روی گور

 14. در پشت سر برآمدن آفتاب و نور