تاریخی
کسرایی

 1. روی میدان بزرگ

 2. تلی از چشم فراهم گشته است

 3. چشم لغزان در اشک

 4. چشم غلتان در خون

 5. چشم بی ریشه و بند و پیوند

 6. چشم بی پلک و پناه

 7. تا فرو بنشیند

 8. خشم فرمانده فاتح از خلق

 9. که نکردند سری خم پی تسلیم بدو

 10. تلی از چشم کسان ساخته اند

 11. عبرت کوردلان

 12. دیده بانی نگران در ظلمت

 13. لاغر و تب زده و ترس آلود

 14. کوچه ها در دل شب

 15. متواری شده اند

 16. و نفس در سینه

 17. شهر آهنگ شمار قدم سربی شبگردان است

 18. راه هر بانگ به دستی بسته است

 19. راه هر دید به دیواری کور

 20. باز و بگشوده همان چشمانی است

 21. که فراهم شده بر میدانگاه

 22. و به مرداب سیاه پوش ماه

 23. چون بطی می کند آرام شنا