شعرفارسی

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
حافظ

 1. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

  حریف خانه و گرمابه و گلستان باش

 2. شکنج زلف پریشان به دست باد مده

  مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش

 3. گرت هواست که با خضر همنشین باشی

  نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش

 4. زبور عشق نوازی نه کار هر مرغیست

  بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش

 5. طریق خدمت و آیین بندگی کردن

  خدای را که رها کن به ما و سلطان باش

 6. دگر به صید حرم تیغ برمکش زنهار

  و از آن که با دل ما کرده ای پشیمان باش

 7. تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو

  خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش

 8. کمال دلبری و حسن در نظربازیست

  به شیوه نظر از نادران دوران باش

 9. خموش حافظ و از جور یار ناله مکن

  تو را که گفت که در روی خوب حیران باش