یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
حافظ

 1. یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود

  رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود

 2. یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت

  معجز عیسویت در لب شکرخا بود

 3. یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس

  جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود

 4. یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت

  وین دل سوخته پروانه ناپروا بود

 5. یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب

  آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود

 6. یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی

  در میان من و لعل تو حکایت ها بود

 7. یاد باد آن که نگارم چو کمر بربستی

  در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود

 8. یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست

  وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود

 9. یاد باد آن که به اصلاح شما می شد راست

  نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
معجز عیسویت در لب شکرخا بود
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود
در میان من و لعل تو حکایت ها بود
در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود
وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود
نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
معجز عیسویت در لب شکرخا بود
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود
در میان من و لعل تو حکایت ها بود
در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود
وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود
نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و
 • پس زمینه شب متن نوشته: رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
معجز عیسویت در لب شکرخا بود
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود
در میان من و لعل تو حکایت ها بود
در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود
وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود
نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و اد
 • پس زمینه سفید متن نوشته: رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
معجز عیسویت در لب شکرخا بود
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود
در میان من و لعل تو حکایت ها بود
در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود
وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود
نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب
یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی
یاد باد آن که نگارم چو کمر بربستی
یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست
یاد باد آن که به اصلاح شما می شد راست رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
معجز عیسویت در لب شکرخا بود
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
آن که او خنده مس
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب
یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی
یاد باد آن که نگارم چو کمر بربستی
یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست
یاد باد آن که به اصلاح شما می شد راست رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
معجز عیسویت در لب شکرخا بود
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
آن که او خنده مستانه زد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب
یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی
یاد باد آن که نگارم چو کمر بربستی
یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست
یاد باد آن که به اصلاح شما می شد راست رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
معجز عیسویت در لب شکرخا بود
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
آن که او خنده مستانه زد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود
یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت
یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب
یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی
یاد باد آن که نگارم چو کمر بربستی
یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست
یاد باد آن که به اصلاح شما می شد راست رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود
معجز عیسویت در لب شکرخا بود
جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
وین دل سوخته پروانه ناپروا بود
آن که او خنده مستانه ز