گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
حافظ

گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت

 1. گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت

  جان فدای شکرین پسته خاموشش باد

 2. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت

  لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد

 3. نرگس مست نوازش کن مردم دارش

  خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

 4. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ

  حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد

 5. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

  ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

 6. آن که یک جرعه می از دست تواند دادن

  دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

 7. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

  آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

 8. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود

  شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
نرگس مست نوازش کن مردم دارش
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
نرگس مست نوازش کن مردم دارش
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع
 • پس زمینه شب متن نوشته: جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
نرگس مست نوازش کن مردم دارش
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع ن
 • پس زمینه سفید متن نوشته: جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
نرگس مست نوازش کن مردم دارش
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
نرگس مست نوازش کن مردم دارش
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
آفرین بر نظر پاک
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
نرگس مست نوازش کن مردم دارش
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
نرگس مست نوازش کن مردم دارش
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
آفرین بر نظر پاک خطاپوشش
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت
چشمم از آینه داران خط و خالش گشت
نرگس مست نوازش کن مردم دارش
به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
شاه ترکان سخن مدعیان می شنود جان فدای شکرین پسته خاموشش باد
لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد
آفرین بر نظر پاک خطاپوش