گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
حافظ

 1. گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل

  بر آب نقطه شرمش مدار بایستی

 2. ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش

  چرا تهی ز می خوشگوار بایستی

 3. وگر سرای جهان را سر خرابی نیست

  اساس او به از این استوار بایستی

 4. زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش

  به دست آصف صاحب عیار بایستی

 5. چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت

  به عمر مهلتی از روزگار بایستی

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: بر آب نقطه شرمش مدار بایستی
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی
اساس او به از این استوار بایستی
به دست آصف صاحب عیار بایستی
به عمر مهلتی از روزگار بایستی گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش
وگر سرای جهان را سر خرابی نیست
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: بر آب نقطه شرمش مدار بایستی
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی
اساس او به از این استوار بایستی
به دست آصف صاحب عیار بایستی
به عمر مهلتی از روزگار بایستی گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش
وگر سرای جهان را سر خرابی نیست
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت
 • پس زمینه شب متن نوشته: بر آب نقطه شرمش مدار بایستی
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی
اساس او به از این استوار بایستی
به دست آصف صاحب عیار بایستی
به عمر مهلتی از روزگار بایستی گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش
وگر سرای جهان را سر خرابی نیست
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت
 • پس زمینه سفید متن نوشته: بر آب نقطه شرمش مدار بایستی
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی
اساس او به از این استوار بایستی
به دست آصف صاحب عیار بایستی
به عمر مهلتی از روزگار بایستی گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش
وگر سرای جهان را سر خرابی نیست
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش
وگر سرای جهان را سر خرابی نیست
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت بر آب نقطه شرمش مدار بایستی
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی
اساس او به از این استوار بایستی
به دست آصف صاحب عیار بایستی
به عمر مهلتی از روزگار بایستی
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش
وگر سرای جهان را سر خرابی نیست
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت بر آب نقطه شرمش مدار بایستی
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی
اساس او به از این استوار بایستی
به دست آصف صاحب عیار بایستی
به عمر مهلتی از روزگار بایستی
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش
وگر سرای جهان را سر خرابی نیست
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت بر آب نقطه شرمش مدار بایستی
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی
اساس او به از این استوار بایستی
به دست آصف صاحب عیار بایستی
به عمر مهلتی از روزگار بایستی
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: گدا اگر گهر پاک داشتی در اصل
ور آفتاب نکردی فسوس جام زرش
وگر سرای جهان را سر خرابی نیست
زمانه گر نه زر قلب داشتی کارش
چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت بر آب نقطه شرمش مدار بایستی
چرا تهی ز می خوشگوار بایستی
اساس او به از این استوار بایستی
به دست آصف صاحب عیار بایستی
به عمر مهلتی از روزگار بایستی