چون غنچه گل قرابه پرداز شود
حافظ

چون غنچه گل قرابه پرداز شود

 1. چون غنچه گل قرابه پرداز شود

  نرگس به هوای می قدح ساز شود

  هنگامی که غنچه گل جام شراب را می گرداند و شراب می دهد و هنگامی که نرگس به عشق شراب ساقی می شود

 2. فارغ دل آن کسی که مانند حباب

  هم در سر میخانه سرانداز شود

  آن کسی دلش آسوده است که همانند حباب که بر سر شراب سرش را می بازد او هم در سر میخانه سرش را ببازد و سیاه مست شود

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: نرگس به هوای می قدح ساز شود
هم در سر میخانه سرانداز شود چون غنچه گل قرابه پرداز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: نرگس به هوای می قدح ساز شود
هم در سر میخانه سرانداز شود چون غنچه گل قرابه پرداز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب
 • پس زمینه شب متن نوشته: نرگس به هوای می قدح ساز شود
هم در سر میخانه سرانداز شود چون غنچه گل قرابه پرداز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب
 • پس زمینه سفید متن نوشته: نرگس به هوای می قدح ساز شود
هم در سر میخانه سرانداز شود چون غنچه گل قرابه پرداز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: چون غنچه گل قرابه پرداز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب نرگس به هوای می قدح ساز شود
هم در سر میخانه سرانداز شود
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: چون غنچه گل قرابه پرداز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب نرگس به هوای می قدح ساز شود
هم در سر میخانه سرانداز شود
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: چون غنچه گل قرابه پرداز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب نرگس به هوای می قدح ساز شود
هم در سر میخانه سرانداز شود
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: چون غنچه گل قرابه پرداز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب نرگس به هوای می قدح ساز شود
هم در سر میخانه سرانداز شود

  • گل

   گل
   گل
   هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
  • قدح

   پیاله
   جام
   پیغاله
   قدح
   ساغر
   پیاله
   کاسه ٔ خرد که در آن شراب خورند و آن از شیشه و بلور بوده است
  • نرگس

   نرگس
   نرگس
   نام گلی است خوشبو که ته و ساقه اش مانند پیاز است و بر سر گلی می آورد زرد یا بنفش
   کنایه از چشم معشوق
  • هوای

   هوی
   هوا
   میل، خواهش، آرزو
   عشق
  • قدح ساز

   قدح ساز
   قدح پیما
   ساقی، کسی که آب یا شراب می‌دهد
  • سرانداز

   سرانداز
   پاکباخته ، از جان گذشته
   سیاه مست
   کسی که از روی ناز و نخوت بخرامد