پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
حافظ

 1. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

  مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

 2. یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان

  بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود

 3. پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

  منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

 4. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

  دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

 5. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

  ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

 6. حسن مه رویان مجلس گر چه دل می برد و دین

  بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

 7. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد

  گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

 8. رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

  دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

 9. در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن

  سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود

 10. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

  دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
از د
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
از د
 • پس زمینه شب متن نوشته: مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
از دم
 • پس زمینه سفید متن نوشته: مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود
سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
از د
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
حسن مه رویان مجلس گر چه دل می برد و دین
بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
دوستی و م
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
حسن مه رویان مجلس گر چه دل می برد و دین
بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
دوستی و مهر بر ی
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
حسن مه رویان مجلس گر چه دل می برد و دین
بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
دوستی و مهر بر ی
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود
یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
حسن مه رویان مجلس گر چه دل می برد و دین
بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد
رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود
بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود
دوستی و مهر بر