صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/صبح-است-ساقیا-قدحی-پرشراب-کن

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)

 1. صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

  دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

 2. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب

  ما را ز جام باده گلگون خراب کن

 3. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد

  گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن

 4. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند

  زنهار کاسه سر ما پرشراب کن

 5. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم

  با ما به جام باده صافی خطاب کن

 6. کار صواب باده پرستیست حافظا

  برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (3000 تومان)

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافی خطاب کن
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
کار صواب باده پرستیست حافظا
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافی خطاب کن
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
کار صواب باده پرستیست حافظا
 • پس زمینه شب متن نوشته: دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافی خطاب کن
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
کار صواب باده پرستیست حافظا
 • پس زمینه سفید متن نوشته: دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافی خطاب کن
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
کار صواب باده پرستیست حافظا
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
کار صواب باده پرستیست حافظا دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافی خطاب کن
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
کار صواب باده پرستیست حافظا دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافی خطاب کن
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
کار صواب باده پرستیست حافظا دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافی خطاب کن
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
کار صواب باده پرستیست حافظا دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن
با ما به جام باده صافی خطاب کن
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن