شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
حافظ

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
وقتی که یار و همدم ما، کسی که برای بدست آوردن او تلاش زیادی صرف کرده ایم، ما را ترک می کند....

 1. شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

  روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

  یک بار هم شیرینی لب سرخ رنگش را نچشیدیم و رفت. صورت مثل ماه او را به اندازه کافی نگاه نکردیم و رفت.

 2. گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

  بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

  مثل اینکه از همنشینی با ما خیلی خسته شده بود. بار و بندیلش را بست و ما به گرد او هم نرسیدیم و رفت.

 3. بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم

  وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

  از بس که ما سوره حمد و دعای حرز یمانی را خواندیم و در پی آن سوره اخلاص را خواندیم و فوت کردیم، رفت

 4. عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد

  دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

  به ما به دروغ وعده دادند که به پیش ما خواهی آمد. دیدی که آخرش فریب این وعده دروغ را خوردیم و رفت؟

 5. شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن

  در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

  در چمنزار زیبایی و نرمی، با ناز و عشوه قدم زد ولی ما  به گلزار وصل او راه نبردیم و او رفت.

 6. همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم

  کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

  همانند حافظ، تمام شب ناله و زاری کردیم که افسوس! به مراسم خداحافظی او نرسیدیم و او رفت.

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
 • پس زمینه شب متن نوشته: روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
 • پس زمینه سفید متن نوشته: روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

  • لعلش

   لعل
   سنگ لعل
   از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ
  • حرز یمانی

   حرز یمانی
   دعایی است که پیامبر اکرم در هنگام سفر حضرت علی به یمن، به او آموزش داد.
  • عشوه

   عشوه
   وعده دروغ، فریب
   ناز و کرشمه
  • چمان

   خرام
   خرامیدن
   خرامان
   چمان
   چمیدن
   راه رفتن و رفتاری که از روی ناز و سرکشی و زیبائی باشد.
   وفای به عهد
   مهمانی و ضیافت
   هرچیز خوش
   نوید و مژدگانی
   هدیه و پیشکش