ساقیا آمدن عید مبارک بادت
حافظ

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
یادت باشد که به قول و قرار گذشته خود پایبند باشی

 1. ساقیا آمدن عید مبارک بادت

  وان مواعید که کردی مرواد از یادت

 2. در شگفتم که در این مدت ایام فراق

  برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت

 3. برسان بندگی دختر رز گو به درآی

  که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

 4. شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

  جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

 5. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

  بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

 6. چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد

  طالع نامور و دولت مادرزادت

 7. حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

  ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: وان مواعید که کردی مرواد از یادت
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
طالع نامور و دولت مادرزادت
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت ساقیا آمدن عید مبارک بادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: وان مواعید که کردی مرواد از یادت
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
طالع نامور و دولت مادرزادت
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت ساقیا آمدن عید مبارک بادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
 • پس زمینه شب متن نوشته: وان مواعید که کردی مرواد از یادت
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
طالع نامور و دولت مادرزادت
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت ساقیا آمدن عید مبارک بادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
 • پس زمینه سفید متن نوشته: وان مواعید که کردی مرواد از یادت
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
طالع نامور و دولت مادرزادت
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت ساقیا آمدن عید مبارک بادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: ساقیا آمدن عید مبارک بادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح وان مواعید که کردی مرواد از یادت
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
طالع نامور و دولت مادرزادت
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: ساقیا آمدن عید مبارک بادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح وان مواعید که کردی مرواد از یادت
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
طالع نامور و دولت مادرزادت
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: ساقیا آمدن عید مبارک بادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح وان مواعید که کردی مرواد از یادت
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
طالع نامور و دولت مادرزادت
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: ساقیا آمدن عید مبارک بادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح وان مواعید که کردی مرواد از یادت
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
طالع نامور و دولت مادرزادت
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت