زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
حافظ

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

 1. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

  گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

 2. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

  یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

 3. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

  گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

 4. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا

  سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

 5. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی

  جانا روا نباشد خون ریز را حمایت

 6. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

  از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت

 7. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

  زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت

 8. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم

  یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

 9. این راه را نهایت صورت کجا توان بست

  کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

 10. هر چند بردی آبم روی از درت نتابم

  جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

 11. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ

  قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
در زلف چون
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
در زلف چون
 • پس زمینه شب متن نوشته: گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
در زلف چون ک
 • پس زمینه سفید متن نوشته: گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
در زلف چون
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
این راه را نهایت صورت کجا توان بست
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
 گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
گویی ولی شناسان رفتند از
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
این راه را نهایت صورت کجا توان بست
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
 گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
گویی ولی شناسان رفتند از این ول
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
این راه را نهایت صورت کجا توان بست
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
 گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
گویی ولی شناسان رفتند از این ول
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
این راه را نهایت صورت کجا توان بست
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
 گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
گویی ولی شناسان رفتند از این و

  • رندان

   رند
   شخص حیله‌گر و زیرک
   بی‌قید و لاابالی
  • کمندش

   کمند
   دام و طنابی که در جنگ بر گردن دشمن یا در شکار بر گردن حیوان می انداختند و او را به جانب خود می کشیدند.
  • غمزه

   غمزه
   اشاره با چشم و ابرو
   پلک زدن از روی ناز و کرشمه
   در اصطلاح عاشقان، کنایت از عدم التفات است.
   دراصطلاح تصوف، بمعنی فیض و جذبه ٔ باطن است که نسبت به سالک واقع شود.
  • زنهار

   زنهار
   زینهار
   پناه و امان و مهلت
   (صوت ) البته و برای تأکید نیز می‌آید
   (صوت ) پرهیز و اجتناب
   ترس و بیم
   هوش و آگاهی
   شتاب و تعجیل
  • مدعی

   مدعی
   ادعا کننده
   درخواست کننده
   بدخواه
   کسی که به ناحق ادعای فهم و دانش می‌کند
   لاف زن
   حقه باز
   معاند، مزاحم