دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
حافظ
https://www.sherfarsi.ir/hafez/دلم-رمیده-لولی-وشیست-شورانگیز

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)

 1. دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز

  دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز

 2. فدای پیرهن چاک ماه رویان باد

  هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز

 3. خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد

  که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز

 4. فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی

  بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز

 5. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

  به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز

 6. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی

  که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز

 7. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت

  که در مقام رضا باش و از قضا مگریز

 8. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

  تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

لطفا برای دریافت آرایه‌های ادبی این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)
لطفا برای دریافت معنی (بازگردانی) این شعر، نشانی صفحه را کنید و مطابق توضیحات این صفحه ثبت نمایید. (4000 تومان)
دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
که در مقام رضا باش و از قضا مگریز
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
بیا که هاتف میخانه دوش
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
که در مقام رضا باش و از قضا مگریز
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
بیا که هاتف میخانه دوش
 • پس زمینه شب متن نوشته: دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
که در مقام رضا باش و از قضا مگریز
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
بیا که هاتف میخانه دوش ب
 • پس زمینه سفید متن نوشته: دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
که در مقام رضا باش و از قضا مگریز
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
بیا که هاتف میخانه دوش
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
که در مقام رضا باش و
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
که در مقام رضا باش و از قضا
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
که در مقام رضا باش و از قضا
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
فدای پیرهن چاک ماه رویان باد
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
که در مقام رضا باش و از قض