درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
حافظ

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

 1. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

  نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

  بیا و نهال دوستی را بکار چراکه دوستی خواسته دل را برآورده می‌کند. نهال دشمنی را از ریشه بکن، چراکه دشمنی موجب رنج بسیاری می‌شود.

 2. چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

  که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

  هنگامی که در خرابات مهمان هستی، با رندان به عزت رفتار کن. چرا که جان من! اگر از افراط در نوشیدن شرابِ سرکشی، مست هستی، پس از آنکه مستی از سرت پرید، دچار ملال و خماری خواهی شد.

 3. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

  بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

  شبی که همنشین دوست هستی را غنیمت شمار چرا که بعد از اینکه روزگار ما سپری شد، روزگار بارها گردش خواهد کرد و روزها و شب‌های بسیاری خواهند آمد.

 4. عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است

  خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

  خدایا به دل ساربان لیلی (که کجاوه آن ماه سیما در اختیار اوست) بینداز که به مجنون سر بزند.

 5. بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال

  چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

  ای دل، طالب بهار عمر باش وگرنه این چمن‌زار همه ساله صدها گل همانند نسرین می‌رویاند و هزاران پرنده مثل بلبل می‌پروراند

 6. خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت

  بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد

  ترا به خدا! از آنجایی که دل زخم خورده من با زلفان تو عهد الفت بسته است، به آن لبان سرخ‌رنگ شیرین بگو که زود، آرام و قرار را به من برگرداند.

 7. در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

  نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد

  سرپیری، حافظ در این باغ از خدا می‌خواهد که بر لب جویی بنشیند و سرو اندامی را در آغوش بکشد.

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد
نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
خدا را چون د
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد
نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
خدا را چون د
 • پس زمینه شب متن نوشته: نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد
نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
خدا را چون دل
 • پس زمینه سفید متن نوشته: نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد
نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
خدا را چون د
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت
در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت
در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
بفرما
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت
در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
بفرما
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است
بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال
خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت
در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد
بفرما

  • خمار

   خمار
   ملالت و کدورتی است که پس از رفتن کیف شراب و غیره حاصل شود.
   به فتح اول و تشدید ثانی، در عربی، شراب فروش را می گویند
  • رندان

   رند
   شخص حیله‌گر و زیرک
   بی‌قید و لاابالی
  • خراباتی

   خرابات
   جمع خرابه. ویرانه ها
   می‌خانه، میکده، شراب خانه
   قمار خانه
   در اصطلاح تصوف، مرتبه ویرانی عادت‌های نفسانی
  • مهد

   مهد
   تخت روانی که بر پشت اسب یا استر یا فیل یا شتر می نهادند و زنان در آن مسافرت می کردند و هم بزرگان و شاهان ، و گاهی آن را با زر و دیگر گوهرها می آراستند و داشتن مهد یکی از لوازم و علائم بزرگی و حشمت بوده است
  • عماری

   عماری
   چیزی شبیه کجاوه که بر پشت شتر و فیل قرار داده و در آن می‌نشسته‌اند
  • بلبل

   عندلیب
   هزاردستان
   بلبل
   مرغ چمن
   مرغ سحر
   هزار
   بلبل
   پرنده ایست جزو راسته ٔ گنجشکان متعلق به دسته ٔ دندانی نوکان که قدش تقریباً به اندازه ٔ گنجشک است و رنگش در پشت خاکستری متمایل به قرمز و در زیر شکم متمایل به زرد است . نوکش ظریف و تیز است . این پرنده حشره خوار است و آوازی دلکش دارد
  • نسرین

   نسرین
   نسرین
   گلی سفیدرنگ و کوچک و خوشبو
  • لعل

   لعل
   سنگ لعل
   از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ
  • سروی

   سرو
   سرو
   سرو
   درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.