خوش خبر باشی ای نسیم شمال
حافظ

 1. خوش خبر باشی ای نسیم شمال

  که به ما می رسد زمان وصال

 2. قصه العشق لا انفصام لها

  فصمت ها هنا لسان القال

 3. مالسلمی و من بذی سلم

  این جیراننا و کیف الحال

 4. عفت الدار بعد عافیه

  فاسالوا حالها عن الاطلال

 5. فی جمال الکمال نلت منی

  صرف الله عنک عین کمال

 6. یا برید الحمی حماک الله

  مرحبا مرحبا تعال تعال

 7. عرصه بزمگاه خالی ماند

  از حریفان و جام مالامال

 8. سایه افکند حالیا شب هجر

  تا چه بازند شب روان خیال

 9. ترک ما سوی کس نمی نگرد

  آه از این کبریا و جاه و جلال

 10. حافظا عشق و صابری تا چند

  ناله عاشقان خوش است بنال

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: که به ما می رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
این جیراننا و کیف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عین کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حریفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خیال
آه از این کبریا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش است بنال خوش خبر باشی ای نسیم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمی و من بذی سلم
عفت الدار بعد عافیه
فی جمال الکمال نلت منی
یا برید الحمی حماک الله
عرصه بزمگاه خالی ماند
سایه افکند حالیا شب هجر
ترک ما سوی کس نمی نگرد
حافظا عشق و صابری تا چ
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: که به ما می رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
این جیراننا و کیف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عین کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حریفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خیال
آه از این کبریا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش است بنال خوش خبر باشی ای نسیم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمی و من بذی سلم
عفت الدار بعد عافیه
فی جمال الکمال نلت منی
یا برید الحمی حماک الله
عرصه بزمگاه خالی ماند
سایه افکند حالیا شب هجر
ترک ما سوی کس نمی نگرد
حافظا عشق و صابری تا چ
 • پس زمینه شب متن نوشته: که به ما می رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
این جیراننا و کیف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عین کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حریفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خیال
آه از این کبریا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش است بنال خوش خبر باشی ای نسیم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمی و من بذی سلم
عفت الدار بعد عافیه
فی جمال الکمال نلت منی
یا برید الحمی حماک الله
عرصه بزمگاه خالی ماند
سایه افکند حالیا شب هجر
ترک ما سوی کس نمی نگرد
حافظا عشق و صابری تا چند
 • پس زمینه سفید متن نوشته: که به ما می رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
این جیراننا و کیف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عین کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حریفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خیال
آه از این کبریا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش است بنال خوش خبر باشی ای نسیم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمی و من بذی سلم
عفت الدار بعد عافیه
فی جمال الکمال نلت منی
یا برید الحمی حماک الله
عرصه بزمگاه خالی ماند
سایه افکند حالیا شب هجر
ترک ما سوی کس نمی نگرد
حافظا عشق و صابری تا چ
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: خوش خبر باشی ای نسیم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمی و من بذی سلم
عفت الدار بعد عافیه
فی جمال الکمال نلت منی
یا برید الحمی حماک الله
عرصه بزمگاه خالی ماند
سایه افکند حالیا شب هجر
ترک ما سوی کس نمی نگرد
حافظا عشق و صابری تا چند که به ما می رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
این جیراننا و کیف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عین کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حریفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خیال
آه از این کبریا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: خوش خبر باشی ای نسیم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمی و من بذی سلم
عفت الدار بعد عافیه
فی جمال الکمال نلت منی
یا برید الحمی حماک الله
عرصه بزمگاه خالی ماند
سایه افکند حالیا شب هجر
ترک ما سوی کس نمی نگرد
حافظا عشق و صابری تا چند که به ما می رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
این جیراننا و کیف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عین کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حریفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خیال
آه از این کبریا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش است بن
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: خوش خبر باشی ای نسیم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمی و من بذی سلم
عفت الدار بعد عافیه
فی جمال الکمال نلت منی
یا برید الحمی حماک الله
عرصه بزمگاه خالی ماند
سایه افکند حالیا شب هجر
ترک ما سوی کس نمی نگرد
حافظا عشق و صابری تا چند که به ما می رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
این جیراننا و کیف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عین کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حریفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خیال
آه از این کبریا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش است بن
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: خوش خبر باشی ای نسیم شمال
قصه العشق لا انفصام لها
مالسلمی و من بذی سلم
عفت الدار بعد عافیه
فی جمال الکمال نلت منی
یا برید الحمی حماک الله
عرصه بزمگاه خالی ماند
سایه افکند حالیا شب هجر
ترک ما سوی کس نمی نگرد
حافظا عشق و صابری تا چند که به ما می رسد زمان وصال
فصمت ها هنا لسان القال
این جیراننا و کیف الحال
فاسالوا حالها عن الاطلال
صرف الله عنک عین کمال
مرحبا مرحبا تعال تعال
از حریفان و جام مالامال
تا چه بازند شب روان خیال
آه از این کبریا و جاه و جلال
ناله عاشقان خوش است ب