خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
حافظ

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

 1. خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

  که در دستت بجز ساغر نباشد

  گل (گل اندام یا موسم گل) خوش آمد و چیزی بهتر از دردست داشتن جام شراب نیست.

 2. زمان خوشدلی دریاب و در یاب

  که دایم در صدف گوهر نباشد

  دوران خوشی و خوشدلی را دریاب و غنیمت بدان، چرا که  گوهر برای همیشه داخل صدف باقی نمی ماند.

 3. غنیمت دان و می خور در گلستان

  که گل تا هفته دیگر نباشد

  فرصت را غنیمت بدار و در گلستان شراب بنوش، چراکه موسم گل تا هفته ای دیگر به اتمام می رسد.

 4. ایا پرلعل کرده جام زرین

  ببخشا بر کسی کش زر نباشد

  ای کسی که جام طلایی را پراز لعل (جواهری همرنگ شراب) کرده ای! به کسی که طلا ندارد، ببخش

 5. بیا ای شیخ و از خمخانه ما

  شرابی خور که در کوثر نباشد

  ای شیخ بیا و از میخانه ما شرابی بنوش که حتی در حوض کوثر (چشمه ای در بهشت) هم پیدا نمی شود.

 6. بشوی اوراق اگر همدرس مایی

  که علم عشق در دفتر نباشد

  اگر با ما هم کلاس هستی، ورق های دفتر خود را بشور (دفتر و کتاب خود را از بین ببر) چراکه علم عشق در هیچ کتابی نوشته نشده است.

 7. ز من بنیوش و دل در شاهدی بند

  که حسنش بسته زیور نباشد

  بیا و نصیحت من را بشنو و عاشق زیبارویی شو که زیباییش وابسته به زیورآلاتش نباشد.

 8. شرابی بی خمارم بخش یا رب

  که با وی هیچ درد سر نباشد

  ای خدا! به من شرابی ببخش که خماری نداشته باشد و همچنین بعد از خوردن آن هم دچار سردرد (یا: دردسر) نشوم

 9. من از جان بنده سلطان اویسم

  اگر چه یادش از چاکر نباشد

  من از ته دل نوکر سلطان اویس هستم، اگرچه او چاکرش را به خاطر نداشته باشد.

 10. به تاج عالم آرایش که خورشید

  چنین زیبنده افسر نباشد

  قسم به تاجش که زیبایی دهنده عالم است، حتی خورشید هم سزاوار چنین تاج پادشاهی ای نیست

 11. کسی گیرد خطا بر نظم حافظ

  که هیچش لطف در گوهر نباشد

  کسی از نظم و شعر حافظ اشکال می گیرد که هیچ لطفی در ضمیر و جوهر وجودش ندارد

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: که در دستت بجز ساغر نباشد
که دایم در صدف گوهر نباشد
که گل تا هفته دیگر نباشد
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
شرابی خور که در کوثر نباشد
که علم عشق در دفتر نباشد
که حسنش بسته زیور نباشد
که با وی هیچ درد سر نباشد
اگر چه یادش از چاکر نباشد
چنین زیبنده افسر نباشد
که هیچش لطف در گوهر نباشد خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
غنیمت دان و می خور در گلستان
ایا پرلعل کرده جام زرین
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
شرابی
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: که در دستت بجز ساغر نباشد
که دایم در صدف گوهر نباشد
که گل تا هفته دیگر نباشد
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
شرابی خور که در کوثر نباشد
که علم عشق در دفتر نباشد
که حسنش بسته زیور نباشد
که با وی هیچ درد سر نباشد
اگر چه یادش از چاکر نباشد
چنین زیبنده افسر نباشد
که هیچش لطف در گوهر نباشد خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
غنیمت دان و می خور در گلستان
ایا پرلعل کرده جام زرین
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
شرابی
 • پس زمینه شب متن نوشته: که در دستت بجز ساغر نباشد
که دایم در صدف گوهر نباشد
که گل تا هفته دیگر نباشد
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
شرابی خور که در کوثر نباشد
که علم عشق در دفتر نباشد
که حسنش بسته زیور نباشد
که با وی هیچ درد سر نباشد
اگر چه یادش از چاکر نباشد
چنین زیبنده افسر نباشد
که هیچش لطف در گوهر نباشد خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
غنیمت دان و می خور در گلستان
ایا پرلعل کرده جام زرین
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
شرابی ب
 • پس زمینه سفید متن نوشته: که در دستت بجز ساغر نباشد
که دایم در صدف گوهر نباشد
که گل تا هفته دیگر نباشد
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
شرابی خور که در کوثر نباشد
که علم عشق در دفتر نباشد
که حسنش بسته زیور نباشد
که با وی هیچ درد سر نباشد
اگر چه یادش از چاکر نباشد
چنین زیبنده افسر نباشد
که هیچش لطف در گوهر نباشد خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
غنیمت دان و می خور در گلستان
ایا پرلعل کرده جام زرین
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
شرابی
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
غنیمت دان و می خور در گلستان
ایا پرلعل کرده جام زرین
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
شرابی بی خمارم بخش یا رب
من از جان بنده سلطان اویسم
به تاج عالم آرایش که خورشید
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که در دستت بجز ساغر نباشد
که دایم در صدف گوهر نباشد
که گل تا هفته دیگر نباشد
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
شرابی خور که در کوثر نباشد
که علم عشق در دفتر نباشد
که حسنش بسته زیور
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
غنیمت دان و می خور در گلستان
ایا پرلعل کرده جام زرین
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
شرابی بی خمارم بخش یا رب
من از جان بنده سلطان اویسم
به تاج عالم آرایش که خورشید
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که در دستت بجز ساغر نباشد
که دایم در صدف گوهر نباشد
که گل تا هفته دیگر نباشد
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
شرابی خور که در کوثر نباشد
که علم عشق در دفتر نباشد
که حسنش بسته زیور نباشد
ک
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
غنیمت دان و می خور در گلستان
ایا پرلعل کرده جام زرین
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
شرابی بی خمارم بخش یا رب
من از جان بنده سلطان اویسم
به تاج عالم آرایش که خورشید
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که در دستت بجز ساغر نباشد
که دایم در صدف گوهر نباشد
که گل تا هفته دیگر نباشد
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
شرابی خور که در کوثر نباشد
که علم عشق در دفتر نباشد
که حسنش بسته زیور نباشد
ک
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب
غنیمت دان و می خور در گلستان
ایا پرلعل کرده جام زرین
بیا ای شیخ و از خمخانه ما
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
شرابی بی خمارم بخش یا رب
من از جان بنده سلطان اویسم
به تاج عالم آرایش که خورشید
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که در دستت بجز ساغر نباشد
که دایم در صدف گوهر نباشد
که گل تا هفته دیگر نباشد
ببخشا بر کسی کش زر نباشد
شرابی خور که در کوثر نباشد
که علم عشق در دفتر نباشد
که حسنش بسته زیور نباشد

  • گل

   گل
   گل
   هرجا که گل به صورت مجزا به کار برده شود،(نام خاص آن ذکر نشود) منظور گل سرخ است.
  • پرلعل

   لعل
   سنگ لعل
   از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ
  • خمخانه

   خمخانه
   به سردابی که خم های باده را در آن جا قرار می دهند گفته می شود.
   همچنین به معنای میکده و میخانه (محل نوشیدن شراب) هم استفاده می شود.
  • کوثر

   کوثر
   به معنی (خیر) فراوان است.
   معنای خاص آن حوض کوثر است که نهر یا چشمه ای در بهشت است که چشمه های دیگر از آن نشات می گیرند.
   نام سوره یکصدوهشتم قرآن کریم است که دارای سه آیه بوده و در مکه نازل گردیده است.
  • خمارم

   خمار
   ملالت و کدورتی است که پس از رفتن کیف شراب و غیره حاصل شود.
   به فتح اول و تشدید ثانی، در عربی، شراب فروش را می گویند
  • افسر

   افسر
   کلاه و تاج پادشاهی