شعرفارسی

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
حافظ

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

 1. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

  به هر درش که بخوانند بی خبر نرود

  خوش به حال دلی که دم به دم با نگاه کردن به زیبارویان، از دست نرود. خوشا به حال دلی که به هر خانه‌ای که او را دعوت کردند، ناآگاهانه وارد نشود.

 2. طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی

  ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

  بهتر آن است که طمع به دست آوردن آن لبان شیرین را نداشته باشم. ولی چگونه مگس می‌تواند جلوی خودش را بگیرد و به دنبال شیرینی نرود؟

 3. سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی

  که نقش خال توام هرگز از نظر نرود

  سعی نکن که سیاهی چشمان غمبارم را با اشک پاک کنی چرا که نقش خال تو هرگز از جلو چشمان من محو نخواهد شد.

 4. دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

  که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

  ای دل! اینقدر هرزه‌گرد و هرجایی نباش! چرا که با این قابلیت، هیچ کاری از دستت برنمی‌آید.

 5. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

  که آبروی شریعت بدین قدر نرود

  با دیده حقارت به من مست نگاه نکن! چرا که با این مقدار شراب خواری، آبروی دین نمی‌رود

 6. من گدا هوس سروقامتی دارم

  که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

  من که فقیر و ندار هستم، هوس دارم که به معشوق بلند بالایی برسم. آن هم معشوقی که برای اینکه بتوانی دستت را به دور کمر او بیندازی، باید دستی پر پول داشته باشی!

 7. تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری

  وفای عهد من از خاطرت به درنرود

  ای کسی که در زمینه اخلاق، بسیار بلندمرتبه هستی! وفاداری به پیمانی که با من بسته‌ای از یادت نرود!

 8. سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم

  چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

  کسی را سراغ ندارم که نامه اعمالش از من سیاه‌تر باشد! چطور همانند قلم که دوده سیاهرنگ وارد سرش می‌شود، آه دل در سرم نباشد؟

 9. به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید

  چو باشه در پی هر صید مختصر نرود

  من را با نشان دادن تاج هدهد از راه بدر نکن چرا که باز سفید مثل قرقی نیست که به دنبال هر صید کوچکی برود.

 10. بیار باده و اول به دست حافظ ده

  به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود

  شراب را بیاور و ابتدا در دستان حافظ بگذار. به شرطی که حرف این مجلس در جای دیگری بازگو نشود.

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود
وفای عهد من از خاطرت به درنرود
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود
چو باشه در پی هر صید مختصر نرود
به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
مکن به چشم حقارت نگاه در م
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود
وفای عهد من از خاطرت به درنرود
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود
چو باشه در پی هر صید مختصر نرود
به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
مکن به چشم حقارت نگاه در م
 • پس زمینه شب متن نوشته: به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود
وفای عهد من از خاطرت به درنرود
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود
چو باشه در پی هر صید مختصر نرود
به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
مکن به چشم حقارت نگاه در من
 • پس زمینه سفید متن نوشته: به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود
وفای عهد من از خاطرت به درنرود
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود
چو باشه در پی هر صید مختصر نرود
به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
مکن به چشم حقارت نگاه در م
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
من گدا هوس سروقامتی دارم
تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری
سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید
بیار باده و اول به دست حافظ ده به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
من گدا هوس سروقامتی دارم
تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری
سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید
بیار باده و اول به دست حافظ ده به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
که دست
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
من گدا هوس سروقامتی دارم
تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری
سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید
بیار باده و اول به دست حافظ ده به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
که دست
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
سواد دیده غمدیده ام به اشک مشوی
دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
من گدا هوس سروقامتی دارم
تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری
سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید
بیار باده و اول به دست حافظ ده به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
که دس

  • سواد
   سیاهی، تاریکی
  • سروقامتی

   سرو
   سرو
   سرو
   درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.
  • باز

   باز
   باز
   باز
   پرنده ای شکاری با چنگال های قوی و منقاری کوتاه و محکم .
  • باشه

   باشه
   قرقی
   قوش
   باشه
   یکی از پرندگان شکاری کوچکتر از باز، با چشمانی زرد رنگ ، که رنگ پشتش خاکستری تیره و شکمش سفید با لکه های حنایی است
  • باده

   باده
   شراب. به این دلیل شراب را باده نامیده‌اند که در سر باد غرور می‌اندازد.