خم زلف تو دام کفر و دین است
حافظ

خم زلف تو دام کفر و دین است

 1. خم زلف تو دام کفر و دین است

  ز کارستان او یک شمه این است

  تاب موهای تو دام کفر و دین است. این تنها گوشه‌ای از تردستی‌های او است.

 2. جمالت معجز حسن است لیکن

  حدیث غمزه ات سحر مبین است

  چهره‌ات، معجزه زیبایی است ولی قصه ناز و کرشمه‌ات، جادویی آشکار است.

 3. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد

  که دایم با کمان اندر کمین است

  کی می‌توان از عشوه‌های چشمان تو جان سالم به در برد؟ که همواره با ابروی کمان در کمین دلها نشسته است.

 4. بر آن چشم سیه صد آفرین باد

  که در عاشق کشی سحرآفرین است

  صد آفرین بر آن چشم سیاه باشد که در عاشق کشی، جادوکننده است.

 5. عجب علمیست علم هیئت عشق

  که چرخ هشتمش هفتم زمین است

  عجب علمی است این علم تعیین اوضاع و احوال عشق! که چرخ هفتم آن (پیش از چرخ هشتم از افلاک نه گانه آن) زمین است. (یعنی برای رسیدن به مرتبه هشتم عشق (عشق آسمانی) باید از مرتبه هفتم آن که زمینی است، گذشت) 

 6. تو پنداری که بدگو رفت و جان برد

  حسابش با کرام الکاتبین است

  تو خیال می‌کنی که کسی که بدگویی کرد، رفت و جان سالم به در برد؟ حساب و کتاب کارهای او را کرام الکاتبین ثبت کرده و خداوند رسیدگی خواهد کرد.

 7. مشو حافظ ز کید زلفش ایمن

  که دل برد و کنون دربند دین است

  ای حافظ! از نیرنگ زلفان او آسوده نباش! که دلت را برده است و حالا منتظر است تا دینت را هم برباید.

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: ز کارستان او یک شمه این است
حدیث غمزه ات سحر مبین است
که دایم با کمان اندر کمین است
که در عاشق کشی سحرآفرین است
که چرخ هشتمش هفتم زمین است
حسابش با کرام الکاتبین است
که دل برد و کنون دربند دین است خم زلف تو دام کفر و دین است
جمالت معجز حسن است لیکن
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
بر آن چشم سیه صد آفرین باد
عجب علمیست علم هیئت عشق
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: ز کارستان او یک شمه این است
حدیث غمزه ات سحر مبین است
که دایم با کمان اندر کمین است
که در عاشق کشی سحرآفرین است
که چرخ هشتمش هفتم زمین است
حسابش با کرام الکاتبین است
که دل برد و کنون دربند دین است خم زلف تو دام کفر و دین است
جمالت معجز حسن است لیکن
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
بر آن چشم سیه صد آفرین باد
عجب علمیست علم هیئت عشق
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن
 • پس زمینه شب متن نوشته: ز کارستان او یک شمه این است
حدیث غمزه ات سحر مبین است
که دایم با کمان اندر کمین است
که در عاشق کشی سحرآفرین است
که چرخ هشتمش هفتم زمین است
حسابش با کرام الکاتبین است
که دل برد و کنون دربند دین است خم زلف تو دام کفر و دین است
جمالت معجز حسن است لیکن
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
بر آن چشم سیه صد آفرین باد
عجب علمیست علم هیئت عشق
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن
 • پس زمینه سفید متن نوشته: ز کارستان او یک شمه این است
حدیث غمزه ات سحر مبین است
که دایم با کمان اندر کمین است
که در عاشق کشی سحرآفرین است
که چرخ هشتمش هفتم زمین است
حسابش با کرام الکاتبین است
که دل برد و کنون دربند دین است خم زلف تو دام کفر و دین است
جمالت معجز حسن است لیکن
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
بر آن چشم سیه صد آفرین باد
عجب علمیست علم هیئت عشق
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: خم زلف تو دام کفر و دین است
جمالت معجز حسن است لیکن
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
بر آن چشم سیه صد آفرین باد
عجب علمیست علم هیئت عشق
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن ز کارستان او یک شمه این است
حدیث غمزه ات سحر مبین است
که دایم با کمان اندر کمین است
که در عاشق کشی سحرآفرین است
که چرخ هشتمش هفتم زمین است
حسابش با کرام الکاتبین است
که دل برد و کنون دربند دین است
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: خم زلف تو دام کفر و دین است
جمالت معجز حسن است لیکن
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
بر آن چشم سیه صد آفرین باد
عجب علمیست علم هیئت عشق
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن ز کارستان او یک شمه این است
حدیث غمزه ات سحر مبین است
که دایم با کمان اندر کمین است
که در عاشق کشی سحرآفرین است
که چرخ هشتمش هفتم زمین است
حسابش با کرام الکاتبین است
که دل برد و کنون دربند دین است
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: خم زلف تو دام کفر و دین است
جمالت معجز حسن است لیکن
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
بر آن چشم سیه صد آفرین باد
عجب علمیست علم هیئت عشق
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن ز کارستان او یک شمه این است
حدیث غمزه ات سحر مبین است
که دایم با کمان اندر کمین است
که در عاشق کشی سحرآفرین است
که چرخ هشتمش هفتم زمین است
حسابش با کرام الکاتبین است
که دل برد و کنون دربند دین است
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: خم زلف تو دام کفر و دین است
جمالت معجز حسن است لیکن
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
بر آن چشم سیه صد آفرین باد
عجب علمیست علم هیئت عشق
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن ز کارستان او یک شمه این است
حدیث غمزه ات سحر مبین است
که دایم با کمان اندر کمین است
که در عاشق کشی سحرآفرین است
که چرخ هشتمش هفتم زمین است
حسابش با کرام الکاتبین است
که دل برد و کنون دربند دین است

  • غمزه

   غمزه
   اشاره با چشم و ابرو
   پلک زدن از روی ناز و کرشمه
   در اصطلاح عاشقان، کنایت از عدم التفات است.
   دراصطلاح تصوف، بمعنی فیض و جذبه ٔ باطن است که نسبت به سالک واقع شود.
  • سحر مبین

   سحر مبین
   جادوی آشکار. اشاره به آیه «قالوا هذا سحر مبین» (قرآن 6/61).
  • شوخ

   شوخی
   شوخ
   بی‌ادبی، بی‌حیایی
   گستاخی، بی‌باکی
   چرکی، پلیدی
   عشوه‌گری، ناز و دلربایی
  • هیئت

   هیئت
   علم نجوم
   شکل ، صورت ، حال ، کیفیت
  • هیئت

   افلاک
   فلکها
   افلاک جمع فلک به معنی چرخ، گردون، و سپهر است.
   در علم نجوم افلاک نه گانه عبارتند از: یکم قمر (ماه)، دوم عطارد (تیر)،سوم زهره (ناهید)، چهارم شمس (مهر، خورشید)، پنجم مریخ (بهرام)، ششم مشتری (برجیس)، هفتم زحل (کیوان)، هشتم فلک البروج (ثوابت) و نهم فلک الافلاک (اطلس)
  • چرخ هشتمش

   فلک البروج
   فلک هشتم است که صور فلکی حمل و ثور و جوزا و... بر آن است و قسمتی از آن را که برجهای دوازده گانه به ترتیب بر آن قرار میگیرند منطقةالبروج گویند، پس از فلک زحل وپیش از فلک الافلاک است .
  • کرام الکاتبین

   کرام الکاتبین
   فرشتگانی که کارهای خوب و بد انسان را ثبت کنند.
  • کید

   کید
   ستاره‌ای منحوس در علم نجوم
   مکر و فریب