حسن تو همیشه در فزون باد
حافظ

 1. حسن تو همیشه در فزون باد

  رویت همه ساله لاله گون باد

  زیبایی تو همواره رو به زیاد شدن باشد. چهره‌ات هر سال سرخ‌گون باشد.

 2. اندر سر ما خیال عشقت

  هر روز که باد در فزون باد

  فکر و خیال عشق تو در سر ما، هر روز زیاد شود.

 3. هر سرو که در چمن درآید

  در خدمت قامتت نگون باد

  هر سروی که در چمن بروید، در اثر خدمت‌گزاری کردن در برابر قد و بالای تو، خمیده شود.

 4. چشمی که نه فتنه تو باشد

  چون گوهر اشک غرق خون باد

  چشمی که از دیدن تو در شگفت نباشد، همانند دانه‌های اشک در خون غرق شود.

 5. چشم تو ز بهر دلربایی

  در کردن سحر ذوفنون باد

  چشمان تو در راه ربودن دل‌ها، در فن جادوکردن، استاد باشد.

 6. هر جا که دلیست در غم تو

  بی صبر و قرار و بی سکون باد

  هر کجا که دلی باشد که در غم تو است، بی‌صبر و بی‌قرار و بی‌آرامش باشد.

 7. قد همه دلبران عالم

  پیش الف قدت چو نون باد

  قامت همه دلبران جهان، در برابر راست قامتی تو، همانند حرف نون («ن») خمیده باشد.

 8. هر دل که ز عشق توست خالی

  از حلقه وصل تو برون باد

  هر دلی که عشق تو در آن نیست، بیرون از محفل رسیدگان به تو باشد.

 9. لعل تو که هست جان حافظ

  دور از لب مردمان دون باد

  لبان سرخ‌رنگ تو که همچون جان برای حافظ عزیز است، از لب مردمان فرومایه، دور باشد.

دانلود متن شعر زیبای حافظ

از میان تصاویر زیر، عکس نوشته‌ی این شعر را انتخاب نمایید:

 • پس زمینه کاهی متن نوشته: رویت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بی صبر و قرار و بی سکون باد
پیش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد حسن تو همیشه در فزون باد
اندر سر ما خیال عشقت
هر سرو که در چمن درآید
چشمی که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربایی
هر جا که دلیست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالی
لعل تو که هست جان حافظ
 • پس زمینه قرمز متن نوشته: رویت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بی صبر و قرار و بی سکون باد
پیش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد حسن تو همیشه در فزون باد
اندر سر ما خیال عشقت
هر سرو که در چمن درآید
چشمی که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربایی
هر جا که دلیست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالی
لعل تو که هست جان حافظ
 • پس زمینه شب متن نوشته: رویت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بی صبر و قرار و بی سکون باد
پیش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد حسن تو همیشه در فزون باد
اندر سر ما خیال عشقت
هر سرو که در چمن درآید
چشمی که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربایی
هر جا که دلیست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالی
لعل تو که هست جان حافظ
 • پس زمینه سفید متن نوشته: رویت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بی صبر و قرار و بی سکون باد
پیش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد حسن تو همیشه در فزون باد
اندر سر ما خیال عشقت
هر سرو که در چمن درآید
چشمی که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربایی
هر جا که دلیست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالی
لعل تو که هست جان حافظ
 • پس زمینه غروب خورشید متن نوشته: حسن تو همیشه در فزون باد
اندر سر ما خیال عشقت
هر سرو که در چمن درآید
چشمی که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربایی
هر جا که دلیست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالی
لعل تو که هست جان حافظ رویت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بی صبر و قرار و بی سکون باد
پیش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد
 • پس زمینه بنفش متن نوشته: حسن تو همیشه در فزون باد
اندر سر ما خیال عشقت
هر سرو که در چمن درآید
چشمی که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربایی
هر جا که دلیست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالی
لعل تو که هست جان حافظ رویت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بی صبر و قرار و بی سکون باد
پیش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد
 • پس زمینه سیاه متن نوشته: حسن تو همیشه در فزون باد
اندر سر ما خیال عشقت
هر سرو که در چمن درآید
چشمی که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربایی
هر جا که دلیست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالی
لعل تو که هست جان حافظ رویت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بی صبر و قرار و بی سکون باد
پیش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد
 • پس زمینه طبیعت متن نوشته: حسن تو همیشه در فزون باد
اندر سر ما خیال عشقت
هر سرو که در چمن درآید
چشمی که نه فتنه تو باشد
چشم تو ز بهر دلربایی
هر جا که دلیست در غم تو
قد همه دلبران عالم
هر دل که ز عشق توست خالی
لعل تو که هست جان حافظ رویت همه ساله لاله گون باد
هر روز که باد در فزون باد
در خدمت قامتت نگون باد
چون گوهر اشک غرق خون باد
در کردن سحر ذوفنون باد
بی صبر و قرار و بی سکون باد
پیش الف قدت چو نون باد
از حلقه وصل تو برون باد
دور از لب مردمان دون باد

  • لاله

   لاله
   لاله واژگون
   لاله
   گلی عمدتا قرمز رنگ به شکل جام، با لکه‌های سیاه در میان آن. نام گل لاله از کلمه لال یا همان کلمه لعل از زبان سانسکریت به معنی «قرمز» گرفته شده‌است.
  • سرو

   سرو
   سرو
   سرو
   درختی است همواره سبز که در سه نوع است: سرو ناز که شاخهایش متمایل است ، سرو آزاد که شاخهایش راست رسته باشد و سرو سهی که دو شاخه راست رسته دارد.
  • فتنه

   فتنه
   آشوب، ستیزه، عذاب و رنج، شگفتی
  • ذوفنون

   ذوفنون
   دارنده فن‌ها، پرهنر، هنرمند
  • وصل

   وصال
   وصل
   رسیدن به معشوق
   وصال نزد سالکان، مقام وحدت است. وصال نزد عرفا، مرادف با وَصْل و اتصال است.
  • لعل

   لعل
   سنگ لعل
   از سنگ های گرانبها به رنگ سرخ